012

Seshasayi Vishnu, Mahishamardini cave, 7th century A.D.

Previous Next