010

One of the stone wheels, Sun Temple, Konarak

Previous Next